Prayer Requests 02-12-2014

2/12/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Cảm ơn Chúa về lễ cưới của Ân-Nguyên : Chúa cho thời tiết tốt và mọi sự diễn ra tốt đẹp.
Thanks God for the Wedding of Ann-Ethan: good weather and all the program.
+ Chúa chữa lành bịnh cảm cho cô Hương/Mrs Hương was heald from cold

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Trần Thị Vân
2. Gđ Kristi Teel (Hoa)
3. Gđ Anh Phạm Văn Xinh
4. Gđ Anh Lê Hùng Xuân

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ 4. Mục Sư Trần Lương Y
5. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
6. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu

2/12/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Cảm ơn Chúa về lễ cưới của Ân-Nguyên : Chúa cho thời tiết tốt và mọi sự diễn ra tốt đẹp.
Thanks God for the Wedding of Ann-Ethan: good weather and all the program.
+ Chúa chữa lành bịnh cảm cho cô Hương/Mrs Hương was heald from cold

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Phạm Văn Xinh
2. Gđ Kristi Teel
3. Gđ Cô Trần Thị Vân
4. Gđ Anh Lê Hùng Xuân

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+ Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Môn Đồ Hóa – ADF thanh thiếu niên / Discipleship Bible study- ADF: teen and adults.
+Sự trung tín và quan tâm đặc biệt của Hội Thánh và Gia đình trong việc chăm sóc dạy dỗ thiếu nhi.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Học Thánh Kinh – ADF thanh thiếu niên / Bible study- ADF: teen & young adults
+Sự trung tín và quan tâm đặc biệt của Hội Thánh và Gia đình trong việc chăm sóc dạy dỗ thiếu nhi.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1

Prayer Requests 02-02-2014

2/2/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenges.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
2. Gđ Anh Trần Phước Tuấn
3. Gđ Anh Nguyễn Minh Tâm
4. Gđ Anh Trần Anh Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
4. Cô Phạm Ngọc Hương bị cảm
5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu
8. Bà Nguyễn Thị Sum bị cảm

2/2/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua / Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenge.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
2. Gđ Anh Trần Phước Tuấn
3. Gđ Anh Trần Anh Tuấn
4. Gđ Anh Nguyễn Minh Tâm

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
4. Cô Phạm Ngọc Hương bị cảm 5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu
8. Bà Nguyễn Thị Sum bị cảm

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+ Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Môn Đồ Hóa – ADF thanh thiếu niên / Discipleship Bible study- ADF: teen and adults.
+ Lễ cưới Đặng Linh Ân- Hồ Lê Nguyên Ethan:Xin Chúa ban phước trên gia đình mới
The weeding ceremony of Ann Dang- Ethan Ho: May God bless this new family.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1
HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Học Thánh Kinh – ADF thanh thiếu niên / Bible study- ADF: teen & young adults
+ Lễ cưới Đặng Linh Ân- Hồ Lê Nguyên Ethan:Xin Chúa ban phước trên gia đình mới
The weeding ceremony of Ann Dang- Ethan Ho: May God bless this new family

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1
HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!