Weekly Prayer Requests

10/11/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for

+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ
2. Gđ Em Dương Tấn Khoa/ Kim Yến
3. Gđ Cô Thái Thị Kế
4. Gđ Cô Nguyễn Kim Liên

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương 7. Cô Vương Lệ Hoa
8. Bà MS Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
9. Mục Sư Trần Lương Y
10. Đồng nghiệp cô Hương: Marte bị giập ngón tay
11. Phan Thị Thanh Tuyền bị bướu ở mũi
12. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.

10/11/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.
+

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
5. Gđ Cô Vương Lệ Hoa
6. Gđ Em Dương Tấn Khoa/ Kim Yến
7. Gđ Cô Thái Thị Kế
8. Gđ Cô Nguyễn Kim Liên

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương
7. Cô Vương Lệ Hoa
8. Bà MS Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
9. Mục Sư Trần Lương Y
10. Đồng nghiệp cô Hương: Marte bị giập ngón tay
11. Phan Thị Thanh Tuyền bị bướu ở mũi
12. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
 Kristi Teel (Hoa), Anh David: cần thêm việc làm/ Kristi Teel needs job.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
+ Kristi Teel (Hoa): cần thêm việc làm / Kristi Teel needs job.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>