Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for

+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /
Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenges.
+ Ông bà Lâm Quang Minh về VN an toàn / Mr&Mrs Minh flew back to VN safely.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Lâm T Thanh Thanh
2. Gđ Anh Đặng Randy Thoại 3. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
4. Gđ Anh Trần Phước Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
4. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Cô Vương Lệ Hoa 6. Mục Sư Trần Lương Y
7. Cô Trần Thị Yến có dấu hiệu tỉnh lại
8. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
9. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu

08/12/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /
Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenge.
+ Ông bà Lâm Quang Minh về VN an toàn / Mr&Mrs Minh flew back to VN safely.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Lâm T Thanh Thanh
2. Gđ Anh Đặng Randy Thoại 3. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
4. Gđ Anh Trần Phước Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
4. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Cô Vương Lệ Hoa 6. Mục Sư Trần Lương Y
7. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.
8. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
9. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
 Kristi Teel (Hoa) / Kristi Teel needs job.
 Việc cứu trợ tại Philpippines / Philippines storm relief.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi- Thiên 118:1
“Give thanks to the Lord for He is good; His love endures forever.” Psalm 118:1
Merry Christmas!!!

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
+ Kristi Teel (Hoa): cần thêm việc làm / Kristi Teel needs job.
+ Việc cứu trợ tại Philpippines / Philippines storm relief.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi- Thiên 118:1
“Give thanks to the Lord for He is good; His love endures forever.” Psalm 118:1
Merry Christmas!!!