Prayer Requests 02-12-2014

2/12/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Cảm ơn Chúa về lễ cưới của Ân-Nguyên : Chúa cho thời tiết tốt và mọi sự diễn ra tốt đẹp.
Thanks God for the Wedding of Ann-Ethan: good weather and all the program.
+ Chúa chữa lành bịnh cảm cho cô Hương/Mrs Hương was heald from cold

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Trần Thị Vân
2. Gđ Kristi Teel (Hoa)
3. Gđ Anh Phạm Văn Xinh
4. Gđ Anh Lê Hùng Xuân

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ 4. Mục Sư Trần Lương Y
5. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
6. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu

2/12/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Cảm ơn Chúa về lễ cưới của Ân-Nguyên : Chúa cho thời tiết tốt và mọi sự diễn ra tốt đẹp.
Thanks God for the Wedding of Ann-Ethan: good weather and all the program.
+ Chúa chữa lành bịnh cảm cho cô Hương/Mrs Hương was heald from cold

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Phạm Văn Xinh
2. Gđ Kristi Teel
3. Gđ Cô Trần Thị Vân
4. Gđ Anh Lê Hùng Xuân

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+ Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Môn Đồ Hóa – ADF thanh thiếu niên / Discipleship Bible study- ADF: teen and adults.
+Sự trung tín và quan tâm đặc biệt của Hội Thánh và Gia đình trong việc chăm sóc dạy dỗ thiếu nhi.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Học Thánh Kinh – ADF thanh thiếu niên / Bible study- ADF: teen & young adults
+Sự trung tín và quan tâm đặc biệt của Hội Thánh và Gia đình trong việc chăm sóc dạy dỗ thiếu nhi.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1

Prayer Requests 02-02-2014

2/2/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenges.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
2. Gđ Anh Trần Phước Tuấn
3. Gđ Anh Nguyễn Minh Tâm
4. Gđ Anh Trần Anh Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
4. Cô Phạm Ngọc Hương bị cảm
5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu
8. Bà Nguyễn Thị Sum bị cảm

2/2/2014
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua / Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenge.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
2. Gđ Anh Trần Phước Tuấn
3. Gđ Anh Trần Anh Tuấn
4. Gđ Anh Nguyễn Minh Tâm

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
3. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
4. Cô Phạm Ngọc Hương bị cảm 5. Mục Sư Trần Lương Y
6. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
7. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu
8. Bà Nguyễn Thị Sum bị cảm

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+ Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Môn Đồ Hóa – ADF thanh thiếu niên / Discipleship Bible study- ADF: teen and adults.
+ Lễ cưới Đặng Linh Ân- Hồ Lê Nguyên Ethan:Xin Chúa ban phước trên gia đình mới
The weeding ceremony of Ann Dang- Ethan Ho: May God bless this new family.

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1
HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Bầu cử Ban Chấp Sự trong hai tháng tới / The election for Deacons in after two months.
+Xin tiếp tục cầu nguyện cho điểm nhóm của Hội Thánh / Please pray for the church building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh / Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+Lớp Học Thánh Kinh – ADF thanh thiếu niên / Bible study- ADF: teen & young adults
+ Lễ cưới Đặng Linh Ân- Hồ Lê Nguyên Ethan:Xin Chúa ban phước trên gia đình mới
The weeding ceremony of Ann Dang- Ethan Ho: May God bless this new family

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!” Thi-thiên 23:1
“The Lord is my Shepherd, I shall not want.” Psalm 23:1
HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!

Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for

+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /
Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenges.
+ Ông bà Lâm Quang Minh về VN an toàn / Mr&Mrs Minh flew back to VN safely.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Lâm T Thanh Thanh
2. Gđ Anh Đặng Randy Thoại 3. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
4. Gđ Anh Trần Phước Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
4. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Cô Vương Lệ Hoa 6. Mục Sư Trần Lương Y
7. Cô Trần Thị Yến có dấu hiệu tỉnh lại
8. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
9. Cô Pham Ngọc Ân mắt yếu

08/12/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài: sự bình an; Chúa dẫn dắt qua nhiều khó khăn, thử thách trong năm qua /
Thanks God for His blessings through the year: the peace; overcoming challenge.
+ Ông bà Lâm Quang Minh về VN an toàn / Mr&Mrs Minh flew back to VN safely.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Lâm T Thanh Thanh
2. Gđ Anh Đặng Randy Thoại 3. Gđ Anh Nguyễn Thành Tuấn
4. Gđ Anh Trần Phước Tuấn

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
4. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
5. Cô Vương Lệ Hoa 6. Mục Sư Trần Lương Y
7. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.
8. Anh Lâm Quang Đạt bị ù tai
9. Cô Phạm Ngọc Ân mắt yếu

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
 Kristi Teel (Hoa) / Kristi Teel needs job.
 Việc cứu trợ tại Philpippines / Philippines storm relief.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi- Thiên 118:1
“Give thanks to the Lord for He is good; His love endures forever.” Psalm 118:1
Merry Christmas!!!

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
+ Kristi Teel (Hoa): cần thêm việc làm / Kristi Teel needs job.
+ Việc cứu trợ tại Philpippines / Philippines storm relief.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi- Thiên 118:1
“Give thanks to the Lord for He is good; His love endures forever.” Psalm 118:1
Merry Christmas!!!

Weekly Prayer Requests

10/11/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for

+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ
2. Gđ Em Dương Tấn Khoa/ Kim Yến
3. Gđ Cô Thái Thị Kế
4. Gđ Cô Nguyễn Kim Liên

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương 7. Cô Vương Lệ Hoa
8. Bà MS Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
9. Mục Sư Trần Lương Y
10. Đồng nghiệp cô Hương: Marte bị giập ngón tay
11. Phan Thị Thanh Tuyền bị bướu ở mũi
12. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.

10/11/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.
+

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
5. Gđ Cô Vương Lệ Hoa
6. Gđ Em Dương Tấn Khoa/ Kim Yến
7. Gđ Cô Thái Thị Kế
8. Gđ Cô Nguyễn Kim Liên

Cầu nguyện cho những người bịnh/ Health issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương
7. Cô Vương Lệ Hoa
8. Bà MS Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
9. Mục Sư Trần Lương Y
10. Đồng nghiệp cô Hương: Marte bị giập ngón tay
11. Phan Thị Thanh Tuyền bị bướu ở mũi
12. Cô Trần Thị Yến bị tai nạn, hôn mê.

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
 Kristi Teel (Hoa), Anh David: cần thêm việc làm/ Kristi Teel needs job.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2

Nhu cầu khác / Other prayer request
+ Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+ Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Khải tượng của Hội Thánh trong tương lai/ Vision for the future for our Congregation.
+ Kristi Teel (Hoa): cần thêm việc làm / Kristi Teel needs job.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2

20/10/2013

20/10/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.
+ Chúa giữ gìn anh Hữu-chị Thúy và cô Kế bay về Việt Nam an toàn/ Mr Huu- Ms Thuy and Ms Ke: safe flights to Vietnam.
+ Bà Võ Thị Ngộ không còn bệnh ung thư/ Ms Vo was healed from cancer.
+ Chúa chữa lành bác Lâm Quang Minh khỏi dị ứng./ Mr Minh was healed from allergy
+ Đám tang mẹ cô Hồng kết thúc tốt./ The funeral of Ms Hong’s Mother ended well.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Nguyễn Kim Châu
2. Gđ Cô Kiếm Cầm Court 3. Gđ Cô Võ Lan Diệp
4. Gđ Anh Điểu Gùi

Cầu nguyện cho người bệnh / Health Issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương
7. Bà Trần Hà:huyết áp không đều.
8. Cô Vương Lệ Hoa
9. Em Dương Gia Lợi
10. Bà Mục Sư Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
11. Mục Sư Trần Lương Y

Nhu cầu khác / Other prayer request
+Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Gia đình anh Lâm Quang Phát: mua nhà / Mr Lam wants to buy a new house.
 Cầu thay cho niềm Trung Việt Nam: bị bão lũ tàn phá nặng nề/ Pray for Vietnam: the central part of the country was damaged by floods and storms seriously.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2